Менувачница

Внесете го износот кој сакате да го конвертирате, одберете валута и тип на курсот.
Имам
Износ:
Добивам
Износ:
Вид на курсот:

Дата на курсна листа: