Златен плус депозит

За клиенти кои сакаат да орочат повисок износ на депозит. 

Основни информации

  • За корисници на Лично банкарство
  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 3.000.000 МКД / 50.000 ЕУР
  • Каматни стапки: номинални, фиксни за денарски и девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за денарски и девизни депозити над 36 месеци 
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 
  • Припис на камата: месечно или рочно

Каматни стапки

Валута - МКД3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
Над 3.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,35% 0.27% (НРКС - 0,76%) 0,37% (НРКС - 0,66%)

 

Валута - ЕУР3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
Над 50.000  0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,16% 0,21%+6М Еурибор 0,26%+6М Еурибор

 

* Каматните стапки се со важност од 1.4.2022 година и се на годишно ниво.

**Согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје, каматните стапки за депозитите во МКД валута со рочност до 36 месеци се фиксни, додека кај долгорочните депозити на (48 и 60 месеци) се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки. Рочностите над 36 месеци ќе имаат каматна стапка која ќе се формира со користење на НРКС и определен фиксен додаток или одбиток. Вредноста на НРКС во моментов изнесува 1,03% (усогласувањето на НРКС се прави на 6 месечна основа, а новоотворените партии ја превземаат важечката НРКС за месецот во кој се отворени)

Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула.За информативна пресметка кликнете на портокаловото копче кое ќе ве однесе на страната за калкулации

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица