Скалест депозит

Скалестиот депозит Ви овозможува неограничен пристап до Вашите орочени средства во секое време и нуди повисоки каматни стапки за ависта штедење.

Карактеристики

  • Валута: МКД
  • Рок на орочување: по видување
  • Минимален влог: 100 МКД
  • Каматни стапки: номинални, променливи 
  • Припис на камата: на крајот на годината
  • Можност за подигање или зголемување на влогот во секое време
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

Скала на износКаматна стапка
До 600.000 МКД 0,00%
Над 600.000 МКД 0,02%

* Каматните стапки се со важност од 30.09.2022 година

**Каматните стапки се на годишно ниво согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

Хронолошки промени на 6 месечен Еурибор