СУПЕР депозити

СУПЕР депозити со промотивни
каматни стапки до 3,5%
до крајот на јули!

Основни информации

  • Валута: МКД, ЕУР
  • Рок на орочување: МКД 6, 13, 24, 36 месеци и ЕУР 6,12, 25, 36 месеци
  • Каматни стапки: фиксни за денарски и девизни депозити за цело времетраење на договорот. 
  • Реорочување: депозитот не се реорочува автоматски
  • Припис на камата: месечно или рочно 
  • Склучување на договор: во сите експозитури на Банката
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

МКДЕУР
6 месеци 1,00% 0,80%
12 месеци 1,50%
13 месеци 2,70%
24 месеци 3,20%
25 месеци 2,20%
36 месеци 3,50% 2,50%

* Каматните стапки се на годишно ниво.

** Супер депозитите важат за физички лица за сите новосклучени договори во периодот од 15.5.2023 до 31.7.2023