ТИБИ Постепено штедење

ТИБИ Постепеното штедење е детско штедење наменето за сите кои сакаат постепено да штедат за иднината на своите деца преку редовни месечни уплати.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР
  • Рок на орочување: 5 години (со можност да го разрочите депозитот по истекот на првата година)
  • Минимален влог: 1.000 МКД / 15 ЕУР
  • Каматни стапки: основна/фиксна каматна стапка за депозити во МКД + фиксен додаток /  основна фиксна каматна стапка за депозити во ЕУР + фиксен додаток. Фиксен додаток се добива за редовни месечни уплати
  • Припис на камата: еднаш годишно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош на законскиот застапник и извод од матична книга на родените на штедачот (малолетното лице) 

Каматни стапки

ВалутаОсновна каматна стапкаФиксен додаток
1-ва год. 2-ра год. 3-та год. 4-та год. 5-та год.
МКД 0,15% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
ЕУР 0,05% (6 м ЕУРИБОР + 0,05%) 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

* Каматните стапки се со важност од 1.05.2021 година

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи,основните каматните стапки се фиксни.

*** Основната каматна стапка за штедењето во МКД валута за период од 60 месеци е изразена во апсолутен износ, но истата е пресметана како разлика од референтна каматна стапка НРКС и фиксен додаток. Основната каматна стапка за штедењето во ЕУР за период од 60 месеци е изразена во апсолутен износ и е пресметана како збир од референа каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР и фиксен додаток.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица