НЛБ Брз кредит

Постојат моменти кога Ви се потребни пари веднаш! Со НЛБ Брзиот кредит можете да ги добиете за само 1 час, без дополнителна документација.

 

 

НЛБ Потрошувачки кредити, за нови почетоци!

Аплицирајте до 29.02.2020 година за НЛБ Потрошувачките кредити и искористете ги промотивните поволности!

 

  • Без трошоци за одобрување за НЛБ Потрошувачките ПЛУС кредити со вклучено ризико осигурување и НЛБ Сребрениот кредит за пензионери
  • 50% пониски трошоци за одобрување за сите останати НЛБ Потрошувачки кредити

 

 

Максимален износ

До 600.000 МКД 
Годишна каматна стапка

6,74% варијабилна за цел период (НРКС + 5%)

Рок на отплата

До 84 месеци, или до 75 години старост 
Услов

Приматели на плата / пензија во НЛБ Банка
Обезбедување

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Потребна документација Апликација за кредит и документ за лична идентификација

* 7.43% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка варијабилна од 6,73%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 1%, трошок за апликација од 0 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,74%.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД  

Трошок за апликација:

  • 500 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

Без трошоци за предвремена отплата

Полиса од незгода од Сава осигурување:

  • 500 МКД