Златен автомобилски кредит 

Наменет за клиенти на Лично банкартво кои се приматели на плата во Банката, како и за клиенти редовно вработени во финансиски институции кои својата плата ја примаат во НЛБ Банка.

 

   

Аплицирајте за НЛБ Автомобилските кредити до 31 декември и искористете ги промотивните поволности, без трошоци за одобрување!

 Аплицирај Online

Максимален износ До 50.000 ЕУР

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

5,5% варијабилна каматна стапка за целиот период,

(6 мес. ЕУРИБОР + 5,5 п.п.) 

 

Услов

Минимално учество:

Без минимално потребно учество за возила со вредност до 10.000 ЕУР
10% за возила чија вредност е од 10.000 ЕУР до 16.000 ЕУР
20% за возила чија вредност е над 16.000 ЕУР

Услови за вработени
1.За кредити со учество <20%: 

Задолжителен е еден ко-кредитобарател или жирант, при што услов е 1 рата <=1/2 од платата од кредитобарателот
(само од платата на кредитобарателот, а не и од дополнителните приходи и без приходите на ко-кредитобарателот/жирантот)

2.За кредити со учество >=20%:
Без ко-кредитобаратели и жиранти со можност за нивно вклучување за зголемување на кредитоспособноста на кредитобарателот
за исполнување на задолжителната кредитоспособнос 1 рата <= 1/3 од месечен приход

Услови за пензионери:
1. Потврда за износ на пензија за барателот со задолжителна кредитоспособност* 1 рата <=1/3 од пензија
2. Максимум до 72 год.старост до рок на отплата на кредитот

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). 
Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца. 

Исполнет услов за кредитоспособност.

Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

За вработени:
1. Залог на возилото кое се набавува
2. Административна забрана (може, но не е предуслов)
3. Меница од барателот и (ко-кредитобарателот/те)

За пензионери:
1. Залог на возилото кое се набавува
2. Административна забрана од 2 жиранти
3. Меница од барателот, (ко-кредитобарателот/те) и жирантите

* 7,79% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,464%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1,000 МКД годишно трошок за полиса од незгоди за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 
*** Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Трошоци

Манипулативен трошок: 

  • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија

Трошок за апликација: 700 МКД 

Трошок за полиса од незгоди:

  • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Без трошоци за предвремена отплата

Останати трошоци:

  • Меница од 500,00 МКД
  • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
  • Нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
  • Трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга