Потрошувачки кредити

Кредит наменет за приматели и неприматели на плата во НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

 

Аплицирај Online

Аплицирајте за НЛБ Потрошувачките кредити до 30-ти јуни и искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување и искористете ја можноста да добиете НЛБ haPPy кредитна картичка!

Во рамките на потрошувачките кредити, НЛБ Банка како лидер на пазарот во Банкоосигурување, воведе нов и единствен продукт за животно осигурување – „Сигурност ПЛУС“. Се работи за сосема нов концепт на животно осигурување кој на клиентите им носи низа придобивки: понуда на пошироко осигурително покритие, брза и едноставна постапка за прием во осигурувањето, како и можност за плаќање на премијата за осигурување преку ратите од кредитот.

Овој тип на осигурување воедно е без пополнување на здравствени прашалници и без вршење на дополнителни лекарски прегледи Исто така, корисниците на ова осигурување ќе имаат олеснето плаќање на премијата за осигурување, преку месечните рати со кредитот, а износот на осигурената сума останува ист до крајот на отплата на кредитот (не се намалува со отплатата на кредитот). Како дополнителна придобивка, покрај животно осигурување, „Сигурност ПЛУС“ во себе вклучува и осигурување од незгода со покритие за повреди и траен инвалидитет, а клиентите ќе имаат можност да одберат и премиум пакет со покритие за операции.

   

 

 

Максимален износ

До 600.000 МКД

Годишна каматна стапка

7.29% варијабилна за целиот период (НРКС + 6 процентни поени)* 

Рок на отплата

До 60 месеци

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката

- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 400.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити до 600.000 МКД

Обезбедување

Административна забрана и жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

Придобивка

Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење

*7,76% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка варијабилна од 7,29%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 800 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,29%.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 30.6.2021!
  • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 30.6.2021!

Трошок за апликација:

  • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка) 
  • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка) 

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

  • 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата

Потребни документи

Апликација