НЛБ кредит за MBA студии на IEDC Bled School of Management 


Максимален износ

До 25.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

4% процентни поени + 6 м. ЕУРИБОР варијабилна цел периодот 

Рок на отплата

До 120 месеци

Намена

Финансирање на мастер студии на IEDC Bled Bled School of Management

Услов

Вработени, приматели на плата во НЛБ Банка

(доколку студентот е невработено лице, како кредитобарател се јавува родителот, а студентот се јавува како ко-кредитобарател)

Обезбедување

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)
Полиса за ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот

 *4,43% СВТ за износ на кредит од 25.000 ЕУР, каматна стапка 4% варијабилна годишна каматна стапка за цел период, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и и ризико премија од 44.199 МКД. 

**4,14% СВТ за износ на кредит од 25.000 ЕУР, каматна стапка 4% варијабилна годишна каматна стапка за цел период, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0 MKD, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгоди 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

Трошоци 

  • Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 28-ФЕВРУАРИ!

  • Трошок за апликација:

600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

  • Полиса за ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот: Висината на трошокот за полиса за ризико осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, возраст на клиентот и сл.

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата