НЛБ кредит за MBA студии на IEDC Bled School of Management 

„Сигурност плус“ осигурувањето е достапно ексклузивно само во врзана продажба со НЛБ потрошувачките кредити и нуди поголема достапност на животното осигурување за сите клиенти корисници на потрошувачки кредити преку брзиот и лесен пристап во осигурувањето, без пополнување на здравствени прашалници и без вршење на дополнителни лекарски прегледи. Исто така, корисниците на ова осигурување ќе имаат олеснето плаќање на премијата за осигурување, преку месечните рати со кредитот, а износот на осигурената сума останува ист до крајот на отплата на кредитот (не се намалува со отплатата на кредитот). Како дополнителна придобивка, покрај животно осигурување, „Сигурност плус“ во себе вклучува и осигурување од незгода со покритие за повреди и траен инвалидитет, а клиентите ќе имаат можност да одберат и премиум пакет со покритие за операции. 

Максимален износ

До 25.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

4% процентни поени + 6 м. ЕУРИБОР варијабилна цел периодот 

Рок на отплата

До 120 месеци

Намена

Финансирање на мастер студии на IEDC Bled Bled School of Management

Услов

Вработени, приматели на плата во НЛБ Банка

(доколку студентот е невработено лице, како кредитобарател се јавува родителот, а студентот се јавува како ко-кредитобарател)

Обезбедување

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)
Полиса за ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот

Придобивка

Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење

 *4,75% СВТ за износ на кредит од 25.000 ЕУР, каматна стапка 4% варијабилна годишна каматна стапка за цел период, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и и ризико премија од 44.199 МКД. 

**4,14% СВТ за износ на кредит од 25.000 ЕУР, каматна стапка 4% варијабилна годишна каматна стапка за цел период, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0 MKD, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгоди 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

Трошоци 

  • Без манипулативни трошоци

  • Трошок за апликација:

600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

  • Годишен трошок за колективно ризико осигурување на живот: Износот на годишната премија зависи од рангот во кој бараниот износ на кредит припаѓа, како и од одбраната опција за колективно ризико осигурување на живот со или без вклучени операции.

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата