Промотивен Станбен кредит

 Аплицирајте за Промотивен Станбен кредит и искористете ја промотивната понуда без манипулативни и трошоци за проценка до 31.12.2018

 

Максимален износ

Од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

3,3% фиксна каматна стапка за првите 3 години

4% фиксна каматна стапка за следните 3 години

5% + шестмесечен ЕУРИБОР, варијабилна каматна стапка за остатокот на периодот, но не помалку од 5%

Рок и начин на отплата

До 360 месеци со вклучен грејс период до 12 месеци 

Услов

Ризико осигурување на кредитокорисникот

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката / пензионери

Исполнет услов за кредитоспособност

Домаќинско осигурување на хипотеката

Издадена и активирана бесплатна кредитна картичка од програмата на Master Card

Обезбедување

- Животно осигурување (ризико полиса)

- Хипотека со домаќинско осигурување

- Меница од барателот

Намена

- Станбени цели

- Рефинансирање на потоечки станбени кредити од НЛБ Банка под услов кредитокорисникот да доземе дополнителна кредитна изложеност повеќе од 10.000 ЕУР

 *Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

* Животно осигурување (ризико полиса) е задолжителна, освен доколку кредитобарателот е одбиен од страна Кроација Живот.
**Начинот на исплата и наменската употреба на дополнителната кредитна изложеност ќе бидат уредени во Каталогот и соодветните прилози.
***Останатите услови за одобрување и обезбедување се идентични како за Златен станбен кредит Плус во ЕУР.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • За приматели на плата преку НЛБ Банка: 1,25% еднократна провизија, минимум 1.000 МКД - без манипулативни трошоци до 31.12.2018

    За неприматели на плата преку НЛБ Банка: 1,5% еднократна провизија, минимум 2.000 МКД - без манипулативни трошоци до 31.12.2018 

Трошок за апликација:

  • 700 МКД 

Трошок за полиса од незгоди:

  • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Без трошоци за предвремена отплата

  • 3% од предвреме отплатениот износ при делумна или целосна отплата со средства од друга банка

За повеќе информации кликни тука