КАСКО Автомобилски кредити 

 

   

  

Аплицирај Online

Максимален износ

До 15.000 ЕУР 

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

За кредити во ЕУР
 
За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

6 мес.ЕУРИБОР+5,9 п.п варијабилна за целиот период 

 

Услов

 • Редовно вработување/пензионер, со исполнет услов за кредитоспособност 
 • Без минимално потребно учество

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца.
Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

- Полиса за каско осигурување (франшиза минимум 500 ЕУР)

 

- Меница од 500 МКД

* ЕУР: 7,79% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,464%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1,000 МКД годишно трошок за полиса од незгоди за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). Кај кредити со 100% депозит ова не мора да се објавува бидејки каматните маргини се фиксни но се врзани за променливи кс на депозит.

***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија-

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво Сава осигурување)

Трошок за предвремена отплата:

 • Без трошоци 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот.

 

Аплицирај Online

Максимален износ

До 15.000 ЕУР

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

6 мес.ЕУРИБОР+5,7 п.п варијабилна за целиот период  

 

Услов

 • Редовно вработување/пензионер, со исполнет услов за кредитоспособност 
 • Без минимално потребно учество 

 

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца.
Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

- Полиса за каско осигурување (франшиза минимум 500 ЕУР)

- Меница од 500 МКД

* ЕУР: 7,95% СВТ за износ на кредит од 15.000 ЕУР, каматна стапка 7,437%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно трошок за полиса од незгоди за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). Кај кредити со 100% депозит ова не мора да се објавува бидејки каматните маргини се фиксни но се врзани за променливи кс на депозит.


***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок: 

 • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво Сава осигурување)

Трошок за предвремена отплата:

 • Без трошоци 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот