НЛБ Брз кредит

Постојат моменти кога Ви се потребни пари веднаш! Со НЛБ Брзиот кредит можете да ги добиете за само 1 час, без дополнителна документација.

Информативна пресметка

 

Аплицирај Online

Аплицирајте за НЛБ Виолетови кредити до 30 септември и искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување и искористете ја можноста да добиете НЛБ haPPy кредитна картичка!

Во рамките на потрошувачките кредити, НЛБ Банка како лидер на пазарот во Банкоосигурување, воведе нов и единствен продукт за животно осигурување: „Сугурност ПЛУС“. Се работи за сосема нов концепт на животно осигурување кој на клиентите им носи низа придобивки: понуда на пошироко осигурително покритие, брза и едноставна постапка за прием во осигурувањето, како и можност за плаќање на премијата за осигурување преку ратите од кредитот.     

Максимален износ

До 600.000 МКД 
Годишна каматна стапка

6,21% варијабилна за цел период (НРКС + 5%)

Рок на отплата

До 84 месеци, или до 75 години старост 
Услов

Приматели на плата / пензија во НЛБ Банка
Обезбедување

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Потребна документација Апликација за кредит и документ за лична идентификација
Придобивка Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење

* 7,21% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка варијабилна од 6,21%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 2%, трошок за апликација од 0 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,21%.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД -без трошоци за одобрување до 30.9.2021

 Трошоци за апликација:

  • 0 мкд

Без трошоци за предвремена отплата

Полиса од незгода од Сава осигурување:

  • 500 МКД