Потврдете ја Вашата согласност и бидете во тек со сите новости

Бидете во тек со сите новитети, промотивни поволности и понуди на продуктите и услугите кои ги нудиме и добивајте персонализирани понуди, прилагодени на Вас и Вашите потреби и интереси!

Дозволете да Ве контактираме и потврдете ја Вашата согласност за добивање известувања на следниот линк

Овие известувања ќе ги добивате преку сите достапни канали за комуникација: веб страницата на Банката, контакт телефон, електронска пошта, смс пораки, вибер, банкомат, електронско и мобилно банкарство, експозитура, како и други расположливи канали за комуникација.

За сите дополнителни прашања Ви стоиме на располагање на телефон 02/15 600.

! Со секоја Ваша маркетинг согласност, НЛБ Банка ќе обезбеди по еден садник дрво за обнова на шумскиот фонд во беровскиот (малешевскиот) регион. Заеднички да придонесеме за обновување на нашата природна средина!