Што вклучува Пакетот за компании инвеститори во фотонапонски централи?

Вид на услугаПоволности
Долгорочен кредит –максимум 120 месеци
Лимит на трансакциска сметка (overdraft) Без провизија за одобрување за првата година
Повластена провизија за денарски гаранции 


0,1% месечно, мин 1.500,-мкд

Mastercard Business дебитната картичка
Visa Business револвинг картичкa – основна и дополнителни картички

Без трошок за апликација и чланарина за првата година