Наградна игра: „Еве зошто НЛБ Клик!“НЛБ Банка во периодот од 17.06.2019 до 30.09.2019 година организира наградна игра за сите корисници на НЛБ мКлик мобилното и НЛБ Клик електронското банкарство.

  

Наградната игра се однесува на сите нови и постоечки корисници на НЛБ мКлик мобилното и НЛБ Клик електронското банкарство кои ќе направат најмалку една трансакција во периодот на организирање на наградната игра

   

  

Во рамките на наградната игра ќе бидат доделени 212 дневни награди (дневно по два добитници на Bluetooth слушалки) и 15 неделни награди – мобилен телефон Samsung S10.

 

Извлекувањето на наградите ќе се одвива секој ден, а добитниците ќе бидат објавувани на следниот линк

Последното извлекување ќе биде спроведено на 01.10.2019 година.

 

Повеќе информации за наградната игра може да се добијат на веб страницата www.nlb.mk, во најблиската експозитура на Банката или на телефон 02/ 15 600.

 

   

 

 

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА
„Еве зошто НЛБ клик!“

 

Член 1: ОРГАНИЗАТОР
Организатор на наградната игра „Еве зошто НЛБ Клик!“ (во понатамошниот текст „Наградна игра“) е НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје (во понатамошниот текст: „Организатор“) во согласност со овие официјални правила на Наградната игра (во натамошниот текст: „Официјални правила“).

Член 2: ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Официјалното име на Наградната игра е „Еве зошто НЛБ клик!“.

Член 3: ТЕРИТОРИЈА
Наградната игра се приредува на територијата на Република Северна Македонија

Член 4: ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра ќе започне од 17.06.2019 и ќе трае до 30.09.2019 година.

Член 5: ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
Наградната игра има за цел рекламирање на НЛБ мКлик мобилното и НЛБ Клик електронското банкарство за физички лица како и зголемување на бројот на активни корисници.

Член 6: ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Право за учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица - државјани на Република Северна Македонија (лица со и над 18 годишна возраст), кои ќе направат трансакција преку НЛБ мКлик мобилното банкарство и НЛБ Клик електронското банкарство во периодот од 17.06.2019 до 30.09.2019 година.

Под трансакција на НЛБ Клик електронското банкарство / НЛБ мКлик мобилното банкарство се подразбира секое плаќање, интерна трансакција, промена на лимит за подигање на готовина на банкомат, плаќање на продажно место - ПОС терминал и интернет,  доспевање на рати на кредитни картички, надополнување на ваучер за мобилен телефон како и конверзија на валути.

Сите кои направиле трансакција преку НЛБ Клик мобилната апликација или НЛБ Клик електронското банкарство во периодот од 17.06.2019 до 30.09.2019 година, автоматски се квалификуваат за учество во наградната игра.

Еден учесник во наградната игра не може да добие повеќе од една неделна награда или повеќе од една дневна награда. Учесниците кои добиле една дневна награда може да учествуваат во излекувањата на неделна награда. Учесниците кои добиле неделна награда не учествуваат во извлекувањето на дневна награда.

Член 7: МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Квалификуван учесник во наградната игра е секое лице со право на учество во наградната игра кое во периодот во кој ќе се одвива наградната игра, ќе направи минимум една трансакција преку НЛБ мКлик мобилната апликација или НЛБ Клик електронското банкарство.

Банката во периодот на наградната игра ќе генерира извештаи со потребните информации кои го потврдуваат статусот на клиентот и дали истиот е квалификуван да учествува во наградната игра.

 

 

Член 8: НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра ги нуди следните награди:

Дневни награди:

Тип на награда

Количина

Единечна цена

Вкупно

Bluetooth слушалки

212

 1826

 387.112

*Во цената е вклучен ДДВ

Неделни награди:

Тип на награда

Количина

Единечна цена + ДДВ

Вкупно + ДДВ

Мобилен телефон
Samsung S10

15

 51.000

 765.000

*Во цената е вклучен ДДВ
Количините на наградите од Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени повеќе награди од оние кои се претходно определени. Вкупниот број на награди е 227, а вкупната вредност на наградниот фонд е 1.152.112 МКД.

Член 9: ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Извлекувањето на наградите ќе се врши секој ден во периодот од 18.06.2019 до 1.10.2019 година. Во текот на наградната игра ќе се доделува само еден тип дневни и еден тип неделни награди.

ДНЕВНА НАГРАДА

Секој ден, почнувајќи од 18.06.2019 до 1.10.2019 година ќе се извлекуваат по 2 добитници на дневна награда – bluetooth слушалки.

Извлекувањето на добитниците ќе се врши од квалификуваните учесници од почетокот на играта од 17.06.2019 од 00:00 часот, до 23:59 часот на денот кој претходи на денот на извлекувањето.

Во првото извлекување на 18.06.2019 година ќе бидат земени предвид квалификуваните учесници од 17.06.2019 од 00:00 часот до 23:59 часот. Во секое следно извлекување на дневни награди ќе бидат вклучени сите квалификувани учесници од 17.06.2019 година од 00:00 часот до 23:59 часот, претходниот ден од денот на извлекувањето, а ќе бидат исклучени добитниците на дневна награда. Последното извлекување на дневна награда е на 01.10.2019 година. Во извлекувањето на дневна награда ќе бидат исклучени добитниците кои освоиле неделна и дневна награда во наградната игра.

Дневните извлекувања ќе се одвиваат секој ден во 13:00 часот

НЕДЕЛНА НАГРАДА
Секој вторник, почнувајќи од 25.06.2019 до 01.10.2019 година ќе се извлекува по 1 добитник на неделна награда - мобилен телефон Samsung S10. Извлекувањето на добитниците ќе се врши од квалификуваните учесници од почетокот на играта од 17.06.2019 година од 00:00 часот, до 23:59 часот на денот кој претходи на денот на извлекувањето. Во првото извлекување на 25.06.2019 година ќе бидат земени предвид квалификуваните учесници од 17.06.2019 година од 00:00 часот до 23:59 часот на 24.06.2019 година. Во извлекувањата на неделни награди кои ќе се одржат на 02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 30.07.2019, 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019, 27.08.2019, 3.09.2019, 10.09.2019, 17.9.2019 и 24.09.2019 ќе бидат вклучени сите квалификувани учесници од 17.06.2019 година од 00:00 часот до 23:59 часот претходниот ден од денот на извлекувањето. За извлекувањето на 1.10.2019 година ќе бидат земени предвид квалификуваните учесници од почетокот на играта од 17.06.2019 година од 00:00 часот до 23:59 часот на 30.09.2019 година. Во извлекувањата на неделните награди ќе бидат исклучени само добитниците кои веќе освоиле неделна награда во наградната игра.

Неделните извлекувања ќе се одвиваат секој вторник во 13:00 часот.

Добитници:

ДОБИТНИКОТ НА ЕДНА ДНЕВНА НАГРАДА не учествува во следните дневни извлекувања и не може да добие друга дневна награда, но учествува во извлекувањето на неделна награда.

ДОБИТНИКОТ НА ЕДНА НЕДЕЛНА НАГРАДА не учествува во следните дневни и неделни извлекувања и не може да добие друга дневна или неделна награда.

Извлекувањата на наградите и определување на добитниците ќе се врши електронски, по случаен избор со помош на софтвер во просториите на Дирекцијата на Банката на ул. Мајка Тереза бр.1, Скопје. Извлекувањата на неделните награди ќе се контролираат од страна на комисија составена од 3 члена –  двајца вработени во Банката и еден нотар, преку генерирање на соодветни извештаи во системот на Банката.

Член 10: ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ
Добитниците на неделни награди ќе биде објавувани секоја недела на веб страната на Организаторот www.nlb.mk  Добитникот на дневна награда ќе биде објавувен секој ден на веб страната на Организаторот www.nlb.mk. Добитниците на наградите се должни во рок од 60 дена од денот на објавување на добитниците на веб страната на Организаторот www.nlb.mk да ги подигнат наградите. Наградите може да се подигнат секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот на следната адреса: НЛБ Банка АД Скопје – Служба за развој на продукти,управување на односите со клиенти(CRM) и маркетинг, Ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје. По конечна реализација на сите награди престануваат сите обврски на Организаторот на Наградната игра спрема добитниците.

Член 11: ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО
Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество и ако целосно ги почитуваат Правилата на наградната игра.

Вработените кај Организаторот како и членовите на нивните потесни семејства немаат право да учествуваат во наградната игра.

Член 12: ДАНОЦИ, ЗАМЕНИ, ПРЕНОС И ОДГОВОРНОСТ КОН НАГРАДАТА
Организаторот е одговорен за сите даноци, надоместоци или одговорности поврзани со наградата, вклучувајќи и персонален данок за секоја награда која поединечно го надминува износот од 5.000 денари.

Наградите не се пренесуваат ниту се препишуваат пред претходно доделување на истите.

Член 13: КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Организаторот има право личните податоци на добитниците да ги користи во своите идни маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на добитникот за користење на неговите лични податоци.

Доколку добитникот не сака неговите лични податоци да бидат искористени за горенаведените активности, може да прати допис до Организаторот, врз основа на кој неговите/нејзините лични податоци ќе се исклучат од понатамошно користење во такви цели.

Член 14: ПРАВО НА ПРИГОВОР
Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до Организаторот на Наградната игра, кој е должен во рок од 3 (три) работни дена писмено да одговори на добиениот приговор.

Член 15: ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Организаторот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, со поднесување на образложено барање и по добивање на одобрение од Министерството за финасии и да ја извести јавноста преку дневниот печат, доколку настапи штетна последица предизвикана со кривично дело или поради делување на виша сила.

Член 16: ОТСTРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА
Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците истиот ќе се решава спогодбено преку медијација или на друг мирен начин, а во случај кога тоа не е можно ќе решава стварно надлежен суд во Скопје.

Член 17: ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА
Пред почетокот на наградната игра, а по добивање на согласност од Министерството за финансии, Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб сајтот на Организаторот www.nlb.mk и делумно објавени на рекламниот материјал наменет за промовирање на наградната игра.

Член 18: ПРОМОЦИЈА НА НАГРАДНАТА ИГРА
За промоција на Наградната игра ќе бидат користени следниве канали на комуникација:

  1. Рекламни објави на Facebook и Инстаграм профилот на организаторот
  2. Интерактивни банери на веб страници
  3. Флаери и постери во експозитурите
  4. Рекламни пораки на веб сајтот на НЛБ Банка АД Скопје www.nlb.mk
  5. Директна пошта
  6. Пораки до корисниците на мобилно банкарство и смс пораки до клиентите на Банката

 

Член 19: ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат одредбите од овие правила. Овие Правила ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерот за финансии на Република Северна Македонија и по нивното јавно објавување, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнувањето на наградите.

 

Листа на добитници


Датум на извлекувањеИме и презиме на добитникТип на награда
18.06.2019 МАРИЈА ПОПОВ  Bluetooth слушалки
18.06.2019 ЈОВЕ ЃОРЃИЈОВСКИ Bluetooth слушалки
19.06.2019 ДАНИЕЛ МОНЕВСКИ  Bluetooth слушалки
19.06.2019
ЗОРАН ДИМОСКИ Bluetooth слушалки
20.06.2019 ЛЕТКА  СИПС Bluetooth слушалки
20.06.2019 АЛЕКСАНДАР ЈУРУКОВСКИ Bluetooth слушалки
21.06.2019 МАГДАЛЕНА ЕВА ХОФФМАН - СТОЈАНОВИЌ Bluetooth слушалки
21.06.2019 НИКОЛЧЕ ЈАКИМОВСКИ Bluetooth слушалки
22.06.2019 ВЕСНА ТОДОРОВСКА Bluetooth слушалки
22.06.2019 ЕНЕС ШЕХУ Bluetooth слушалки
23.06.2019 МЕТОДИ НИКОЛОВ Bluetooth слушалки
23.06.2019 ЈОВИЦА ПАУНОСКИ Bluetooth слушалки
24.06.2019 МАРТИН ПУПКОВ Bluetooth слушалки
24.06.2019 ГОРАН ТРАЈАНОВСКИ Bluetooth слушалки
25.06.2019 ГОРАН СТОЈАНОВИЌ Bluetooth слушалки
25.06.2019 КИРО ДАВЧЕВСКИ Bluetooth слушалки
25.06.2019 ДЕЈАН ПЛАЧКОВСКИ Samsung S10

26.06.2019

АВДИЉ САЛИХИ Bluetooth слушалки

26.06.2019

ИЛЕ МИРЧЕВСКИ Bluetooth слушалки
27.06.2019 АЛДИЈАНА БАЈРАМ Bluetooth слушалки
27.06.2019 ГОРАН БУРЕСКИ Bluetooth слушалки
28.06.2019 ИГОР ВАСИЛЕВСКИ Bluetooth слушалки
28.06.2019 АЛЕКСАНДАР МИЦЕВСКИ Bluetooth слушалки
29.06.2019 САШО ВЕЛАГИЌ Bluetooth слушалки
29.06.2019 ГОРДАНКА СТОЈАНОВСКА Bluetooth слушалки
30.06.2019 СИМОНИДА ПОПОВСКА Bluetooth слушалки
30.06.2019 ГЛИГОР МУКАЕТОВ Bluetooth слушалки
01.07.2019 ДАНИЕЛА МОЈСОСКА Bluetooth слушалки
01.07.2019 ГОРАН ЈОВЧЕВСКИ Bluetooth слушалки
02.07.2019 ВЕРКА СПАСОВСКА Samsung S10
02.07.2019 ЈАСМИНА БЕШЛИЕВА ИВАНОВСКА Bluetooth слушалки
02.07.2019 КАТЕРИНА ЈАНЕВА Bluetooth слушалки
03.07.2019 ЈОРДАН ЧАВДАРОВ Bluetooth слушалки
03.07.2019 АНТОНИЈА ДИМОСКА Bluetooth слушалки
04.07.2019 ЕМИЛИЈА НАКОВА Bluetooth слушалки
04.07.2019 АНДРЕЈА НАУМОВСКИ Bluetooth слушалки
05.07.2019 МИЛЕНА ПАВЛОВСКА Bluetooth слушалки
05.07.2019 РУЖА ФИЛИПЧЕВА Bluetooth слушалки
06.07.2019 ЈАСМИНА ДРАКАЛСКА Bluetooth слушалки
06.07.2019 ВАСКО КАРАСКАКОВСКИ Bluetooth слушалки
07.07.2019 МАКЕДОНКА ДИМИТРОВА Bluetooth слушалки
07.07.2019 КОНЕ ПЕТРУШЕВ Bluetooth слушалки
08.07.2019 БОЈАН ТАСЕВСКИ Bluetooth слушалки
08.07.2019 БАШКИМ ХАСАНИ Bluetooth слушалки
09.07.2019 АНА ПЕТРОВСКА Samsung S10
09.07.2019 ЉУПЧО СПАСОВ Bluetooth слушалки
09.07.2019 АНЃЕЛКО ГУЛИЦОСКИ Bluetooth слушалки
10.07.2019 ЗОРАН ЃОРГИЕВСКИ Bluetooth слушалки
10.07.2019 ИЛЧО ВИТАНОВСКИ Bluetooth слушалки
11.07.2019 ВЛАДИМИР КЕСКОВСКИ Bluetooth слушалки
11.07.2019 ПЕТАР ИНДОВСКИ Bluetooth слушалки
12.07.2019 ВЛАТКО ГУРОСКИ Bluetooth слушалки
12.07.2019 ИЛЧО КОТЕСКИ Bluetooth слушалки
13.07.2019 МИШО СТОЈАНОВСКИ Bluetooth слушалки
13.07.2019 МАРИЈА МАРКОСКИ Bluetooth слушалки
14.07.2019 РИСТЕ ДИМОВ Bluetooth слушалки
14.07.2019 ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВСКА Bluetooth слушалки
15.07.2019 РИСТО КИРОВ Bluetooth слушалки
15.07.2019 САШО ТАСЕВ Bluetooth слушалки
16.07.2019 ЗОРАН ВАСИЛЕВСКИ Bluetooth слушалки
16.07.2019 ЗДЕНКА НИКОЛОВСКА Bluetooth слушалки
16.07.2019 САШО СЛАВКОВСКИ Samsung S10
17.07.2019 ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ Bluetooth слушалки
17.07.2019 КИРИЛ СИМЕОНОВ Bluetooth слушалки
18.07.2019 СЛОБОДАН ТОМОВСКИ Bluetooth слушалки
18.07.2019 ГОРАН ЈАНКОСКИ Bluetooth слушалки
19.07.2019 БИСЕРА БЕКЕР Bluetooth слушалки
19.07.2019 АЛЕКСАНДАР КОСТАДИНОВ Bluetooth слушалки
20.07.2019 БЛАГОЈЧЕ СПАСЕСКИ Bluetooth слушалки
20.07.2019 СНЕЖАНА КУЗМАНОВИЌ Bluetooth слушалки
21.07.2019 ВИДОСАВА РАЦ Bluetooth слушалки
21.07.2019 НИКОЛЧЕ ТАРАШОВСКИ Bluetooth слушалки
22.07.2019 ЏЕНГИС АГУШ Bluetooth слушалки
22.07.2019 АНА ЖИВКОВИЌ КРСТЕВСКА Bluetooth слушалки
22.07.2019 ЈАСМИНА ЈАНКУЛОВСКА - НИКОЛОВСКИ Samsung S10
23.07.2019 ИВИЦА ТРАЈКОВСКИ Bluetooth слушалки
23.07.2019 СЛОБОДАН ЗАФИРОВСКИ Bluetooth слушалки
24.07.2019 ДЕЈАН ВЕЛКОСКИ Bluetooth слушалки
24.07.2019 ТАЊА МИЦКОСКА Bluetooth слушалки
25.07.2019 ЛУИЗА АЛЕКСОВА Bluetooth слушалки
25.07.2019 КРЕНАР МУХИДИНИ Bluetooth слушалки
26.07.2019 ИВАНА БОЖИНОВСКА Bluetooth слушалки
26.07.2019 БОЈАН ЈЕФТИМОВ Bluetooth слушалки
27.07.2019 БЛАГОЈ ЈАНЕВ Bluetooth слушалки
27.07.2019 САРА ЛИМАНИ Bluetooth слушалки
28.07.2019 ФАТОС КИЦА Bluetooth слушалки
28.07.2019 СЛАВИЦА МАНЕВСКА Bluetooth слушалки
30.07.2019 ПЕТАР ПЕТКОВСКИ Samsung S10
30.07.2019 ВИКТОР СПАСЕВСКИ Bluetooth слушалки
30.07.2019 МАРТИН ЕФТИМОВ Bluetooth слушалки
31.07.2019 ВАСКО БОГДАНОВСКИ Bluetooth слушалки
31.07.2019 ВАНЧО АРСОВ Bluetooth слушалки
01.08.2019 ФИЛИП НИКОЛОВ Bluetooth слушалки
01.08.2019 МИЛКИЦА ПЕТРУШЕВСКА МИХАЈЛОВСКИ Bluetooth слушалки
02.08.2019 МАРИНА ТРАЈКОВСКА Bluetooth слушалки
02.08.2019 ДАНИЕЛ ГОНЕВСКИ Bluetooth слушалки
03.08.2019 ВИКТОР КОСТИЌ Bluetooth слушалки
03.08.2019 ДАРКО МАХЉИЈАНОВ Bluetooth слушалки
04.08.2019 ЗОРАН КОЛЕВ Bluetooth слушалки
04.08.2019 ДАНЧО ПЕТРОВ Bluetooth слушалки
05.08.2019 ГОРАН ГАЦОВСКИ Bluetooth слушалки
05.08.2019 ЗОРИЦА ТРАЈКОВСКА - ИЛИЈЕВСКА Bluetooth слушалки
06.08.2019 ФИЛИП ДАВКОВ Bluetooth слушалки
06.08.2019 ИВАНА РИСТИЌ Bluetooth слушалки
06.08.2019 САШКО КОЦЕВ Samsung S10
07.08.2019 АЛЕКСАНДАР СЕНИХ Bluetooth слушалки
07.08.2019 ВИКТОР ТРИФУНОВСКИ Bluetooth слушалки
08.08.2019 ЛИДИЈА ЗЛАТИНОВА Bluetooth слушалки
08.08.2019 ГОРАН КРСТЕВСКИ Bluetooth слушалки
09.08.2019 ДЕЈАН АРСОВСКИ Bluetooth слушалки
09.08.2019 АТАНАС БАХЧЕВАНСКИ Bluetooth слушалки
10.08.2019 ЕВИЦА КРСТЕВА Bluetooth слушалки
10.08.2019 ДИЈАНА ЛОЗАНОСКА Bluetooth слушалки
11.08.2019 ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЌ Bluetooth слушалки
11.08.2019 ЈОВАН ЈОВАНОВ Bluetooth слушалки
12.08.2019 ЛАЗЕ ТОДОРОВ Bluetooth слушалки
12.08.2019 ХРИСТИНА КОСТАДИНОВСКА Bluetooth слушалки
13.08.2019  ГОРАН БАСАРОВ Samsung S10
13.08.2019  ДАФИНА НИКОЛОВСКА Bluetooth слушалки

 
13.08.2019  АНТОНИО ДЕЛОВ Bluetooth слушалки
14.08.2019 МИРСАД РЕЏЕПИ Bluetooth слушалки
14.08.2019

ИВАНА МАЗНЕВ

Bluetooth слушалки
15.08.2019

БОЈАН МИХАЈЛОВИЌ

Bluetooth слушалки
15.08.2019

ДИМИТАР ТРЕНЕВСКИ

Bluetooth слушалки
16.08.2019

ДАРКО НЕСТОРОСКИ

Bluetooth слушалки
16.08.2019

ЉУБИША ВЕСЕЛИНОСКИ

Bluetooth слушалки
17.08.2019 

РАДОВАН БОГДАНОВ

Bluetooth слушалки
17.08.2019 

ФИЛИП ГЕРОВСКИ

Bluetooth слушалки
18.08.2019

БАЈРАМ ДУРАКУ

Bluetooth слушалки
18.08.2019 ПАВЛЕ ГРНАРОВ Bluetooth слушалки
19.08.2019 ЉУБОМИР СПИРОВСКИ Bluetooth слушалки
19.08.2019 АНТОНИО ЛАЗОВ Bluetooth слушалки
20.08.2019 СОЊА ЈОВАНОВА Samsung S10
20.08.2019 ТОМИСЛАВ ЗАФИРОВСКИ Bluetooth слушалки
20.08.2019 ГОЦЕ ГРУЕВСКИ Bluetooth слушалки
21.08.2019 ДИМИТАР ПОПОВ Bluetooth слушалки
21.08.2019 ТЕО ЗДРАВКОВСКИ Bluetooth слушалки
22.08.2019  АНДРЕЈА ЧАПАРОСКИ Bluetooth слушалки
22.08.2019  ТРАЈЧЕ СПАСЕВСКИ Bluetooth слушалки
23.08.2019

ДАНИЕЛА МЕЧКАРОСКА

Bluetooth слушалки
23.08.2019 АЛЕКСАНДАР МАРКОВСКИ Bluetooth слушалки
24.08.2019 КОНСТАНТИН СИДЕРОВСКИ Bluetooth слушалки
24.08.2019 АЈЕТ КАРИМАНОСКИ Bluetooth слушалки
25.08.2019 ВЛАДИМИР СОКОЛОВСКИ Bluetooth слушалки
25.08.2019 САШО ЃОРЃИЕСКИ Bluetooth слушалки
26.08.2019 АЛЕКСАНДРА ТОМОВСКА Bluetooth слушалки
26.08.2019 ОЛГА ДРЕНОСКИ Bluetooth слушалки
27.08.2019 ЈОВАНА БОЖИНОВСКА Bluetooth слушалки 
27.08.2019 ИВАНА ШУЈИЦА СИМЕОНОВСКА Bluetooth слушалки
27.08.2019 ДАРКО ПЕРУШЕСКИ Samsung S10
28.08.2019 МИХАЈЛО ВОЈТИКИВ Bluetooth слушалки
28.08.2019 ИГОР ЗАФИРОВСКИ Bluetooth слушалки
29.08.2019 ДАВИД ЏАМБАСКИ Bluetooth слушалки
29.08.2019 ВИОЛЕТА СТОШИЌ Bluetooth слушалки
30.08.2019 ИРЕНА МИТРОВА Bluetooth слушалки
30.08.2019 АНТОНИО МИТЕВ Bluetooth слушалки
31.08.2019 ДАРКО СТАМЕНКОВСКИ Bluetooth слушалки

31.08.2019

ВЕТОН ЛУШИ Bluetooth слушалки
01.09.2019 ИГОРЧЕ МИЦЕВСКИ Bluetooth слушалки
01.09.2019 СВЕТЛАНА БЛАЖЕВСКА Bluetooth слушалки
02.09.2019 НАТАША СЕДЛОСКА Bluetooth слушалки
02.09.2019 ДЕЈАНА МИЦЕВСКИ Bluetooth слушалки
03.09.2019 ФИСНИК ШАБАНИ Samsung S10
03.09.2019 РЕСУЛ ЧОЛАКУ Bluetooth слушалки
03.09.2019 ЛИЛЈАНА СТРЕЗОВСКА ТЕМОВСКА Bluetooth слушалки
04.09.2019 АЉОША СТЕФАНИ Bluetooth слушалки
04.09.2019 МИЛЕ КОСТАДИНОВ Bluetooth слушалки
05.09.2019 ДЕЈАН АНТОНОВСКИ <