Златен станбен кредит 

За сите кои се клиенти на лично банкарство и вработени во финансиски институции кои својата плата ја примаат во НЛБ Банка.

 

Информативна пресметка

 

Аплицирај Online

Аплицирајте за НЛБ Станбените кредити до 30.9.2021 година без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

 

Максимален износ

1. Станбен кредит со постоечка хипотека:
од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

 

2. Станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба):
максимален износ на кредит: До 20.000 ЕУР

Рок на отплата

До 35 години

Грејс период

До 12 месеци
(не се однесува за кредитите со обезбедување хипотека на идна недвижност)

Годишна каматна стапка

3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години,

4 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот,

или

3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години,

4 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

Kлиенти – корисници на услугата лично банкарство кои својата плата ја примаат на сметка во Банката
како и за клиенти кои се редовно вработени во финансиски институции: банка (вклучително и НБРМ), осигурително друштво,
пензиски фонд или лизинг компанија, МИПС, КИБС и МБПР, кои својата плата ја примаат на сметка во НЛБ Банка

  

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

 

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)

Меница од 500 МКД

За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба),хипотеката се востановува врз основа на
лист за предбележување, до момент на комплетирање на целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист

Градежни компании со кои Банката има соработка
Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* 3,82% СВТ за износ на кредит од 150.000 ЕУР, каматна стапка 3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години и шестмесечен Еурибор +4 p.p. варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, рок на отплата 420 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 700 МКД, трошок за проценка 0 МКД и трошок за полиса од незгодa од 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
***Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
**** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба
*****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Трошоци

Манипулативен трошок: без трошоци за одобрување до 30 септември

  • За клиенти на лично банкарство: 1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000,00 МКД, максимум 60.000,00 МКД 

Трошок за апликација: 700 МКД 

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

  • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 3% за отплата со средства од друга банка

Трошок за проценка: без трошоци за проценка до 30 септември

  • 2.000,00 МКД , кој се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 
  • Меница од 500 МКД
  • Трошоци за домаќинско осигурување од Сава осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
  • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно сооедветна Тарифа
  • Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга