Купи куќа, купи стан 

НЛБ Субвенциониран станбен кредит.

Максимален износ

Во зависност од кредитоспособноста на барателот и обезбедувањето кое ќе биде понудено
До 50.000 ЕУР (субвенционирањето се однесува за износ на кредит до 50.000 ЕУР од Министерство за финансии)

Рок на отплата

Од 20 до 30 години

Варијанти

I опција - субвенционирање на дел од месечниот ануитет:
1. за купување на стан: субвенционирање на половина од месечниот ануитет во првите 5 години од отплата на кредитот
2. за изградба/купување на нова куќа: субвенционирање на 75% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплата на кредитот
3. за изградба/купување на нова куќа за млади (до и со наполнети 35 години):
субвенционирање на 80% од месечниот ануитет во првите 8 години и 50% од месечниот ануитет во следните 3 години од отплатата на кредитот

 
II опција - субвенционирање на учеството за станот / куќата:
1. за купување на стан: субвенционирање на половина од учеството за станот
2. за изградба/купување на куќа: субвенционирање на 75% од учеството за куќата
3. за изградба/купување на нова куќа за млади (до и со наполнети 35 години): субвенционирање на 100% од учеството за куќата

Годишна каматна стапка

I опција - субвенционирање на дел од месечниот ануитет:
3,95% годишна каматна стапка,фиксна за првите три години,
4,44% годишна камата, фиксна за четвртата и петтата година
Каматната стапка за остатокот од периодот е променлива согласно Политиката на каматни стапки на Банката

 

II опција - субвенционирање на учеството за станот / куќата:
Шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот

(Прилагодувањето на номиналната каматна стапка се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и 1 јули секоја година
согласно стапката на шестмесечен ЕУРИБОР важечка на последниот ден од претходното шестомесечие (31.12 односно 30.06)

Возраст

До 67 години старост (до рок на отплата)

Кокредитобаратели

Минимум 2 (двајца) ко-кредитобаратели
Задолжително е сопружникот да биде ко-кредитобарател.

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

I. За кредит со субвенционирање на дел од месечниот ануитет
- редовно вработување;
- исполнет услов за кредитоспособност

Обезбедување

I. За кредит со субвенционирање на дел од месечниот ануитет
- Без учество
- Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
- Административна забрана
- Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

 
II. За кредит со субвенционирање на учеството
- Минимално учество: 25%
- Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
- Административна забрана
- Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

Градежни компании со кои Банката има соработка
Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба
*****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

****** I опција - субвенционирање на дел од месечниот ануитет: 5,88% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 3,95% за првите три години и 4,44% за остатокот од периодот, рок на отплата 360 месеци, провизија за обработка на барање 750 ЕУР и трошок за апликација од 500 МКД

******* II опција - субвенционирање на учеството за станот / куќата: 4,69% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка: шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот: : 4,46% (4,5% + (-0,042)) - 6-месечен ЕУРИБОР на 31.12.2015), рок на отплата 360 месеци, провизија за обработка на барање 750 ЕУР и трошок за апликација од 800 МКД

 

 

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 1% од износот на кредитот за приматели на плата во НЛБ Банка 1,5% од износот на кредитот за неприматели на плата во НЛБ Банка 

Трошок за апликација: 500 МКД 

Трошок за предвремена отплата:

  • Во случај на редовна отплата или предвремена доброволна отплата на субвенционираниот станбен кредит по истекот на 10-тата година од отплатата на кредитот субвенцијата е неповратна. Исклучок од ова е  варијантата за изградба / купување на нова куќа за млади до и со наполнети 35 години при субвенционирање на дел од месечниот ануитет. Во овој случај субвенцијата е неповратна при предвремена доброволна отплата наjрано по истекот на 12-та година.

Трошок за проценка:

  • 2.000,00 МКД , кој се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 

Потребни документи

Апликација за Станбен кредит

X
Takeover