Станбени Плус кредити 

Најсигурен начин до сопствен дом! 

 

Аплицирај Online

Максимален износ

Од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

Годишна каматна стапка

3,3 % фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,3% фиксна за следните три години,
5,9 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Рок на отплата

До 30 години

Грејс период

До 12 месеци

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста

Услов

Ризико осигурување на кредитокорисникот

Приматели на плата преку НЛБ Банка

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 (еден) ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 (двајца) ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1) 
Mеница од барателот

За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба), хипотеката се востановува врз основа на лист за предбележување,
до момент на комплетирање на целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист.

Градежни компании со кои Банката има соработка

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
*Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* 6,27% СВТ за износ на кредит од 150.000 ЕУР, каматна стапка 3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,3% фиксна за 4-та,5-та, 6-ta година и шестмесечен Еурибор + 5,9 p.p. варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, рок на отплата 360 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и ризико премија од 14.896 evra

** 4,75% СВТ за износ на кредит од 9.000.000 МКД, каматна стапка 3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,3% фиксна за 4-та,5-та, 6-ta година и 5,9% варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и ризико премија од 212.565 mkd(3.456 eur)
*Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
*Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.

** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба
***Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Трошоци

  • Манипулативен трошок:

1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000,00 МКД, максимум 60.000,00 МКД - без манипулативни трошоци до 31.07.2019

  • Трошок за апликација: 700 МКД 
  • Трошоци за проценка: 2.000 МКД за секоја поединечна проценка – се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - без трошоци за проценка до 31.07.2019 година
  • Трошоци за предвремена отплата

0% за отплата со сопствени средства

3% за отплата со средства од друга банка

  • Останати трошоци

 - 1 меница од 500 МКД 

- Трошоци за домаќинско осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот 

- Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно соодветна Тарифа 

- Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)


Потребни документи

Апликација за Станбен кредит

 

Аплицирај Online

Максимален износ

Од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

Годишна каматна стапка

3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,2% фиксна за следните три години

5,9 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Рок на отплата

До 30 години

Грејс период

До 12 месеци

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста

Услов

Kлиенти – корисници на услугата лично банкарство кои својата плата ја примаат на сметка во Банката

Ризико осигурување за кредиткокорисникот

1. За станбени кредити со постоечка хипотека:
Исполнет услов за кредитоспособност
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 (еден) ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 (двајца) ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1) 
Mеница од барателот

За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба), хипотеката се востановува врз основа на лист за предбележување,
до момент на комплетирање на целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист. 

Градежни компании со кои Банката има соработка
Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
*Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

*Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.

***Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

**** 5,80% СВТ за износ на кредит од 150.000 ЕУР, каматна стапка 3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,2% фиксна годишна каматна стапка за 4-та, 5-та, 6-ta година и шестмесечен Еурибор + 5,9 p.p.  varijabilna годишна каматна стапка за остатокот од периодот, рок на отплата 360 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и ризико премија од 14.896 evra

**** 4,66% СВТ за износ на кредит од 9.000.000 MKD, каматна стапка 3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,2% фиксна годишна каматна стапка за 4-та, 5-та, 6-ta година и 5,9% varijabilna годишна каматна стапка за остатокот од периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и ризико премија од 212.565 mkd(3.456 eur)

 

Трошоци

  • Манипулативен трошок:

1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000,00 МКД, максимум 60.000,00 МКД - без манипулативни трошоци до 31.07.2019 година

  • Трошок за апликација: 700 МКД 
  • Трошоци за проценка: 2.000 МКД за секоја поединечна проценка – се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - без трошоци за проценка до 31.07.2019 година
  • Трошоци за предвремена отплата

0% за отплата со сопствени средства

3% за отплата со средства од друга банка

  • Останати трошоци

 - 1 меница од 500 МКД 

- Трошоци за домаќинско осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот 

- Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно соодветна Тарифа 

- Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)


Потребни документи

Апликација за Станбен кредит