НЛБ Станбен кредит 

Аплицирајте за НЛБ Станбените кредити до 31 август и искористете ги промотивните поволности, без нотарски трошоци, без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

Максимален износ

До 150.000 ЕУР 

Валута

ЕУР 

Грејс период

12 месеци
(*не се однесува за кредитите со обезбедување хипотека на идна недвижност)

Годишна каматна стапка

За приматели на плата/пензија: 

3,45% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години,

3,90% фиксна каматна стапка за првите 10 години

Варијабилната каматна стапка за остатокот од период на отплата е врзана за 6-месечен ЕУРИБОР + 3,6 п.п

Рок на отплата

До 30 години за кредити во ЕУР

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

Полиса од незгода за цело времетраење на кредитот 

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот
За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба),
хипотеката се востановува врз основа на лист за предбележување, до момент на комплетирање на
целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист.

Градежни компании со кои Банката има соработка

Придобивки

Бесплатна кредитна картичка за првата година на користење

*Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба
****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

 

Трошоци:   

Без нотарски трошоци, без манипулативни трошоци и без трошоци за проценка за сите станбени кредити до 31ви август

 

Манипулативен трошок: 

 • За приматели на плата преку НЛБ Банка: 1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000 МКД, максимум 60.000 МКД 
 • За неприматели на плата преку НЛБ Банка: 1,50% еднократна провизија или 1,25% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000 МКД, максимум 60.000 МКД 

*Без манипулативен трошок доколку се работи за рефинансирање на постоечки станбени кредити од други банки

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (приматели на плата)
 • 900 МКД (неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

 • 1.200 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво Сава осигурување)

Трошок за предвремена отплата:

 • 0% за отплата со сопствени средства
 • 3% за отплата со средства од друга банка

Трошок за проценка:

 • 2.000 МКД за секоја поединечна проценка - се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за домаќинско осигурување од Сава осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
 • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно соодветна Тарифа
 • Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Сет документи за апликација за Станбен кредит